ایستاده ایم...

 • ۰
 • ۰

طراحی جلد...

معرفت به ولایت


اولین طراحی جلد کتاب...

خدا توفیق بده طرح های بعدی رو...

 • مهدی اولیایی
 • ۰
 • ۰

حضرت صاحب

صاحب 2

 • مهدی اولیایی
 • ۰
 • ۰

ز تو


شعر از: خواجوی کرمانی

 • مهدی اولیایی
 • ۰
 • ۰

چای...!


الف قامت
 • مهدی اولیایی
 • ۰
 • ۰

تک_مارا که تو منظوری
 • مهدی اولیایی
 • ۰
 • ۰

خوبتر...


خوبتر
 • مهدی اولیایی
 • ۰
 • ۰

حضرت حجت


رحمت به روح صائب شیرین سخن که گفت:

« عالم پر است از تو و خالی است جای تو... »


صاحب1


 • مهدی اولیایی